Matura 2022

Komunikat 1

Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum, dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2022.

Egzaminy w części ustnej nie będą przeprowadzane.

Egzamin maturalny w maju 2022 będzie przeprowadzany w następującej formule.


Obowiązkowe
 egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

Przedmioty które można wybierać:
W części pisemnej
•    biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język angielski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

 

Deklaracje maturalne:

  1. Do 30 września 2021 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację.
  2. Uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.
  3. Wszelkie zmiany w deklaracji, można zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎
  4. W razie nie dokonania zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Wszystkie komunikaty i materiały publikowane przez CKE oraz OKE są dostępne poprzez sieć internetową pod następującymi adresami:

www.cke.edu.pl

www.oke.gda.pl

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor